Pravidlá používania a ochrana súkromia

Prevádzkovateľ webovej stránky silazdravia.sk je Lenka Vdovjaková Cru for Art Moyzesova 398/23 01841 Dubnica nad Váhom (ďalej len prevádzkovateľ). Autorské práva a licencie, úžitkové vzory, vynálezy, priemyselne vzory, patenty, ochranné známky, dizajny a ďalšie práva duševného vlastníctva k materiálom nachádzajúcim sa na tejto stránke vlastní prevádzkovateľ. Všetok obsah webových stránok je chránený autorským právom. V prípade porušenia sa prevádzkovateľ bude domáhať svojich práv prostredníctvom súdu.

Webová stránka nesmie byť reprodukovaná, kopírovaná, licencovaná, nesmú byť vytvárané odvodené práce, nesmú sa prenášať alebo akýmkoľvek spôsobom distribuovať, publikovať, predávať informácie z webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. Informácie uvedené na webovej stránke môžete používať na neobchodné, domáce použitie. Je zakázané prevádzať, predávať informácie, software, produkty, služby získané z webovej stránky prevádzkovateľa. Použitie informácií uvedených na webovej stránke prevádzkovateľa pre akékoľvek iné účely je porušením autorských práv a ďalších majetkových práv prevádzkovateľa.

Pripojením na webovú stránku prevádzkovateľa sa zaväzujete dodržiavať tieto pravidlá a stávate sa návštevníkom webovej stránky.

Návštevník webovej stránky je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na webovú stránku prevádzkovateľa.

Ak návštevník nesúhlasí s týmito pravidlami nemal by využívať túto webovú stránku.

Informácie na webovej stránke prevádzkovateľa slúžia výhradne pre osobnú potrebu
návštevníka stránok.

Použitie informácií z webovej stránke je úplne na rozhodnutí a zodpovednosti
návštevníka.

Návštevník webovej stránky nesie plnú zodpovednosť za použitie informácií, ktoré sa
nachádzajú na tejto webovej stránke.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, náklady, straty a ujmy spôsobené
používaním webovej stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktuálnosť, úplnosť
a pravdivosť informácií uvedených na webovej stránke.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo poškodenia vírusom pri
sťahovaní údajov z webovej stránky.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát uverejnených na
webovej stránke alebo získaných nelegálnym vstupom do systému treťou osobou.

Webová stránka obsahuje informácie týkajúce sa zdravia, ktoré slúžia iba na informačné účely a v žiadnom prípade sa nemôžu používať ako náhrada za lekársku starostlivosť. Ak návštevník webovej stránky má alebo si myslí, že má zdravotné problémy mal by navštíviť lekára.

Prevádzkovateľ neručí za to, že služby poskytované prostredníctvom webovej
stránky budú neprerušené, včasné, bezpečné a bez chýb.

Prevádzkovateľ stránky nepreberá zodpovednosť za nesprávnu interpretáciu obsahu stránky.

Návštevník využíva webovú stránku na vlastné riziko.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť a spôsob ako návštevník využíva webovú stránku.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú návštevníkom alebo tretím
osobám kvôli využívaniu webovej stránky alebo nemožnosti využívania webovej
stránky.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie webovej stránky návštevníkom alebo tretími osobami.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť webovej stránky, jej zabezpečenie a bezchybnú činnosť.

Prevádzkovateľ môže odstaviť webovú stránku bez upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a informácie uvedené na iných webových stránkach, ktoré sú uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo informácie na webovej stránke upravovať, meniť,
vylepšovať webovú stránku, pridať alebo odstrániť akúkoľvek časť webovej stránky
alebo pravidiel používania webovej stránky kedykoľvek bez upozornenia.

Používanie webovej stránky po úpravách bude považované za prijatie týchto úprav
návštevníkom.

Návštevník webových stránok sa zaväzuje, že ich bude používať v súlade s týmito
pravidlami, platnými právnymi predpismi alebo právnym poriadkom a bude
dodržiavať morálne a etické pravidlá.

Návštevník sa zaväzuje, že nebude zasahovať do webovej stránky, nebude
upravovať, ovplyvňovať, poškodzovať, rušiť webovú stránku prevádzkovateľa.

Návštevník sa zaväzuje, že sa nebude vydávať za inú osobu, nebude na webovú
stránku vkladať reklamu, texty bez písomného súhlasu prevádzkovateľa, nebude na
webovú stránku umiestňovať erotický, pornografický materiál, materiál nabádajúci
k rasovej, etnickej a národnostnej neznášanlivosti, propagovať komunizmus,
fašizmus a iné podobné ideológie, nebude na webovú stránku umiestňovať dielo chránené autorským zákonom bez súhlasu autora, nebude na webovú stránku
umiestňovať informácie, ktoré zasahujú do osobnostných práv tretích osôb.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek obmedziť/zablokovať prístup návštevníkovi na
webovú stránku, má právo vymazať všetko čo návštevník umiestnil na webovú
stránku.

Návštevník vyhlasuje, že ak na webovú stránku umiestni svoje dielo udeľuje v zmysle
Autorského zákona súhlas s umiestnením diela na webovú stránku prevádzkovateľa
bezodplatne.

Návštevník vyhlasuje, že ak na webovú stránku umiestni dielo, ktoré nevlastní a je
chránené Autorským zákonom umiestni ho na webovú stránku so súhlasom autora.

Návštevník udeľuje prevádzkovateľovi bezplatný, bezvýhradný, trvalý, neodvolateľný,
platný pre celý svet, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na
použitie všetkých príspevkov a textov.

Návštevník súhlasí s tým, že všetko čo uverejní na webovej stránke prevádzkovateľa
môže byť prevádzkovateľom použité na účely propagácie produktov a služieb
prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za nároky tretích osôb, ktoré vznikli keď návštevník
umiestnil na webovú stránku dielo, ktoré nie je vo vlastníctve návštevníka. V prípade
sporu vzniknutého kvôli dielu, ktoré umiestnil návštevník na webovú stránku
prevádzkovateľa sa návštevník zaväzuje ochrániť prevádzkovateľa pred nárokmi tretích osôb a odškodniť v plnej výške prevádzkovateľa za škody, náklady a straty, ktoré vznikli kvôli oprávneným nárokom tretích strán.

Návštevník je povinný prečítať a dodržiavať pravidlá používania webovej stránky.

Návštevník je zodpovedný za všetky činnosti, ktoré vykonáva na webovej stránke.

Návštevník webovej stránky ak chce založiť tému v diskusnom fóre mal by si najskôr
zistiť či podobná téma už nebola založená.

Návštevník má jasne popísať otázku, na ktorú sa pýta v diskusnom fóre a čo
najpresnejšie napísať názov témy.

Návštevník nemá zakladať tú istú otázku do viacerých kategórií v diskusnom fóre.

Prevádzkovateľ má právo zmazať alebo presunúť akúkoľvek tému bez uvedenia
dôvodu a bez predchádzajúceho súhlasu návštevníka.

Prevádzkovateľ výhradne určuje podmienky používania webovej stránky.

Prevádzkovateľ má právo urobiť úpravy v príspevkoch v diskusnom fóre.

Návštevník by mal pred odoslaním príspevku skontrolovať pravopis.

Návštevník by sa mal vyhýbať písaniu príspevkov len veľkým písmom.

Návštevník by sa v príspevku v diskusnom fóre mal vyjadrovať len k téme.

Návštevník má zakázané aby v príspevkoch, článkoch uvádzal iných návštevníkov
webovej stránky do omylu.

Návštevník sa zaväzuje, že bude uvádzať pravdivé, presné informácie.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a správnosť názorov návštevníkov
webovej stránky, nezodpovedá za obsah diskusných príspevkov, nezodpovedá za
porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv návštevníkmi.

V prípade ak návštevník založí tému kde cituje z inej webovej stránky alebo zakladá
tému s obsahom z inej webovej stránky musí uviesť zdroj odkiaľ má informácie.

Návštevník sa zaväzuje že nebude porušovať autorské práva, práva k ochranným
známkam a akékoľvek iné práva k duševnému vlastníctvu.

Návštevník sa zaväzuje, že sa na webovej stránke nebude vyjadrovať vulgárne.

Návštevník sa zaväzuje, že nebude písať texty erotického charakteru, nebude
pridávať obrázky a linky s erotickým obsahom, nebude sa správať v rozpore
s dobrými mravmi a so zákonmi, nebude podnecovať k rasovej, náboženskej a inej
neznášanlivosti, nebude podnecovať k páchaniu trestnej činnosti, nebude
propagovať fašizmus, zbrane, nebude podnecovať nenávisť na základe politického
zmýšľania, sociálneho pôvodu, nebude propagovať vojnu a opisovať kruté správanie
človeka a nebude ho schvaľovať, ospravedlňovať, nebude propagovať užívanie drog,
používanie vulgarizmov, nebude propagovať alkohol, fajčenie, lieky, ktoré obsahujú
omamné a psychotropné látky, lieky na lekársky a veterinárny predpis, nebude
ohrozovať vývoj maloletých a narúšať ich zdravie a emocionálny stav, nebude robiť
reklamu tovarom a službám a nabádať na kúpu, uvádzať osobné údaje o iných
osobách.

Návštevník sa zaväzuje, že sa bude riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Návštevník nesie za svoje príspevky a texty plnú zodpovednosť podľa právneho
poriadku Slovenskej republiky.

Návštevník sa zaväzuje, že nebude poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa,
nebude zverejňovať obsah poškodzujúci dobré meno inej fyzickej alebo právnickej
osoby.

Návštevník sa zaväzuje, že nebude zosmiešňovať, napádať názory, príspevky, texty iných návštevníkov.

Návštevník sa zaväzuje, že sa nebude správať neúctivo k iným návštevníkom,
nebude zámerne vyvolávať konflikt, nebude sa vyhrážať, vyvolávať strach, poškodzovať majetkové a osobnostné práva fyzických alebo právnických osôb.

Prevádzkovateľ má právo odstrániť akékoľvek príspevky a texty, hlavne s nasledovným obsahom: inzercia, reklama, nevyžiadané príspevky, ohováranie, podvodné texty, texty
s nezákonným, škodlivým, vulgárnym, výhražným, obscénnym, nenávistným
obsahom, porušujúce práva osoby na súkromie, texty obsahujúce osobné údaje
návštevníkov alebo iných osôb.

Návštevník berie na vedomie, že svoje osobné údaje poskytuje prevádzkovateľovi na
spracovanie v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Návštevník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na webovej stránke.

Prevádzkovateľ na zobrazovanie reklamy návštevníkom webovej stránky využíva
služby reklamných spoločností tretej strany, ktoré môžu použiť informácie
o návštevách návštevníkov na webovej stránke prevádzkovateľa a na iných
webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy tovarov a služieb, ktoré zaujímajú
návštevníkov.

Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov informácie ktoré nevedú k identifikácii
jednotlivca. Prevádzkovateľ využíva súbory cookies za účelom zlepšenia svojich služieb. Ak návštevník nechce používať súbory cookies je nutné nastaviť prehliadač
aby cookies vymazával z hard disku, prípadne aby upozorňoval na uloženie súborov
cookies alebo aby prehliadač blokoval cookies.

Návštevník súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama na webovej stránke
a budú rozposielané reklamné emaily.

Kontaktné informácie návštevníka je prevádzkovateľ oprávnený používať v súlade s
§ 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách. Nesúhlas s volaním, zasielaním emailov, sms správ môže návštevník oznámiť prevádzkovateľovi zaslaním emailu na adresu: info @ silazdravia.sk.

Návštevník súhlasí so spracovaním svojich ďalších údajov za účelom adresnej ponuky tovarov a služieb prevádzkovateľa alebo zákazníkov prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním údajov môže návštevník kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy na adresu: info @ silazdravia.sk. V správe návštevník napíše, že odvoláva súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom adresnej ponuky tovarov a služieb.

Návštevník na základe písomnej žiadosti je oprávnený žiadať informácie o svojich
osobných údajoch v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ použije údaje o návštevníkoch v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”) Poskytnutím údajov návštevník prejavuje súhlas aby prevádzkovateľ osobné údaje spracúval, poskytol, sprístupnil a zverejnil v súlade so zákonom.

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na serveri, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom servera a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám (používateľom).

Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Lenka Vdovjaková Cru for Art Dvory 1932/18 02001 Púchov , IČO: 51 081 822, DIČ: 1049625632 (ďalej len ,,prevádzkovateľ”).2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Moyzesova 398/23, 01841 Dubnica nad Váhom
email: info @ silazdravia.sk
telefón: 0907 747 248
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal za účelom poskytovania služieb používateľom na serveri.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre poskytovanie služieb.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je poskytovania služieb ďalším používateľom a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte
právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitie hesiel, šifrovania databáz a podobne.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním registračného formulára, vložením inzerátu či akéhokoľvek iného obsahu na server potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Príslušným orgánom kontroly je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre
Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 91101 Trenčín, ak podmienky používania webovej
stránky neurčia inak.

Tieto podmienky používania stránky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky používania stránky zmeniť.